Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Zawartość stron

Logo POWER 2019
Szanowni Państwo,
 
Powiat Kamiennogórski – Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim  (IV)" 
w ramach Poddziałania 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim.
 
Okres realizacji:
Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
 
Wartość projektu:
Budżet projektu to kwota 842 582 zł, z tego dofinansowanie za środków wspólnotowych to 775 376 zł.
 
Do kogo kierujemy projekt:
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym oraz ponadgimnazjalnym).
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
W ramach projektu możesz skorzystać ze:

- stażu,
- szkolenia indywidualnego,
- bonu na zasiedlenie,
- przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- sfinansowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy.
 
Osoby skierowane do odbycia stażu lub do pracodawcy na miejsce pracy związane z refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy zostaną objęte pośrednictwem pracy. Osoby, które złożą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną objęte poradnictwem zawodowym w celu ustalenia predyspozycji do prowadzenia wskazanego rodzaju działalności uwzględniających m.in. kwalifikacje, doświadczenie, motywacje do podjęcia działalności gospodarczej. Poradnictwo zawodowe obejmie również osoby, którym zostanie przyznany bon na zasiedlenie oraz uczestników szkoleń. Realizacja odpowiedniej formy wsparcia wynikać będzie z opracowanego i realizowanego Indywidualnego Planu Działania.
 
Planowane efekty:
Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42% uczestników projektu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach) oraz przez co najmniej 57% uczestników z pozostałych grup, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia.
 
Rekrutacja na wybrane formy wsparcia:
  • stażu – rekrutacja zakończona
  • szkolenia indywidualnego – rekrutacja zakończona
  • bonu na zasiedlenie – rekrutacja zakończona
  • przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja zakończona
  • sfinansowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy – rekrutacja zakończona
Rekrutacja na wszystkie formy wsparcia zastała zakończona 23.09.2019r.
   

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę